• تولیدی

  تولیدی (1)

 • جامع و شبکه

  جامع و شبکه (2)

 • شرکتی

  شرکتی (4)

 • مصالح ساختمانی پیشرفته (تولیدی) کد 20433

  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مصالح ساختمانی پیشرفته (شرکتی) کد 20423

  ۱ ریال
 • مصالح ساختمانی جامع کد 20441

  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مصالح ساختمانی دوکاربره (شرکتی) کد 20425

  ۱ ریال
 • مصالح ساختمانی ساده (شرکتی) کد 20421

  ۱ ریال
 • مصالح ساختمانی شبکه کد 20444

  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مصالح ساختمانی متوسط (شرکتی) کد 20422

  ۱ ریال