سیستم حسابداری نرم افزارهای یکپارچه هلو

  •  صدوراسناد به دو صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک
  • استفاده از دستگاه کارت خوان بانکی به هنگام انجام مراودات مالی
  • گزارش عملکرد موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
  • گزارش دفاتر حسابداری و ترازهای مختلف
  • گزارشات فصلی فاکتور ها جهت ارائه به وزارت دارایی
  • گزارش سود وزيان بصورت لحظه ای و مابین تاریخ
  • گزارش بدهكاری و بستانكاری اشخاص
  • گزارش مرور حسابها