سیستم گزارشات پیشرفته نرم افزارهای یکپارچه هلو

  •  گزارش مرور حساب‌ها
  •  گزارش تجزیه سنی مانده حساب‌ها
  •  لیست پرداختی‌ها و دریافتی‌های طرف حساب
  •  گزارش دفاتر حسابداری و تراز‌های مختلف
  •   محاسبه و تسویه‌ی مالیات ارزش افزوده به شکل تهاتر، تسویه و اظهار نامه
  •   ارئه‌ی گزارشات فصلی به صورت دوره‌ای و فصلی
  •   گزارشات آماری
  •   گزارشات نموداری
  •   گزارش گردش و کاردکس کالا و انبار براساس تعدادی و ریالی
  •   گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد